facebook feed fist header movement-text refugee-movement-text twitter youtube
Uncategorized

SC20120907-181131

خشمی ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

اعلام همبستگی با پناهجویان اعتصابی در بندر کالهشاديم که صدای اعتراض پناهجویان مرزهای کشور آلمان را در نوردیده و از هر کجایی بانگ اعتراض برخاسته است. و از هر کجایی به گوش می رسد. از ترکیه تا بلغارستان ، از فرانسه تا انگلستان ، از دانمارک تا یونان و استرالیا و اینک در بندر کاله صدای حذف شدگان و ستم دیدگان به مثابه یگانه صدای حقیقت به گوش می رسد.آری! ستم کشیدگان از هم می آموزند و الگوهای اعتراض شهر به شهر و کشور به کشور تکثیر می شود. در برابر ستم ستمگران و بالا دستی ها ، ما فرودستان ، ما هیچ شدگان و نابوده گان حق داریم متحدتر شویم. در مقابل مرز های جداکننده ی بالا دستی ها ، خشم ما مرزها را می شکند تا به مقاومتی واحد بدل شود. آنها که در چند سال اخیر با مستحکم تر کردن مرزهای جهان شمال در برابر مردم جنوب ، دشوارتر کردن قوانین پناهندگی و افزایش فشار بر پناهندگان و مهاجرین گمان می کردند ، ملت واحد متمدن شمال را حفظ خواهند کرد ، اینک می دانند که جوانه های مقاومت و مبارزه از خاک بیرون زده است. راهی طولانی در پیش روست . این را به خوبی می دانیم می دانیم اما در پیمودن این راه به رغم تمامی ها هیچ تردیدی نداریم. این را باید بدانند .


Featured

Recent